Risk Management bij Volmachtbedrijven onder de loep

Beheersing volmachten goed geregeld?

Onlangs heeft DNB de Good Practice Beheersing volmachten schadeverzekeraars uitgebracht. Hierin gaat de DNB in op de eisen uit de wet- en regelgeving op het gebied van volmachten en de verwachtingen van DNB daarbij. Het is na intensief overleg met de sector tot stand gekomen. De Good Practice vervangt het Normenkader volmachten uit 2013.

In de tweede helft van september zullen circa vijftien verzekeraars een verzoek krijgen om een self-assessment uit te voeren op basis van de Good Practice. Zij zijn daar begin dit jaar al over geïnformeerd via een toezichtbrief waarin de thema’s en onderzoeken voor 2019 staan vermeld. DNB wil op deze manier nagaan in hoeverre de verzekeraars de risico’s van het volmachtkanaal beheersen. DNB ziet het als een nulmeting waarbij inzicht wordt verschaft over de mate waarin de sector reeds toepassing geeft aan de Good Practice. Aan de hand van de uitkomsten van deze nulmeting kan DNB vervolgens bepalen welke eventuele acties het komende jaar nodig zijn om het beheersingsniveau sectorbreed op een gewenst niveau te brengen.

Waarom onderzoekt DNB de Volmachtbedrijven?

Het distribueren van verzekeringen via volmachten door  schadeverzekeraars is de afgelopen jaren belangrijk toegenomen.
Een goede risicobeheersing van volmachten is essentieel omdat een volmachtconstructie de meest vergaande vorm van uitbesteding is. Onvoldoende risicobeheersing van volmachten kan grote
financiële consequenties en reputatieschade hebben voor verzekeraars. Tevens zijn er signalen dat volmachtportefeuilles met Nederlandse verzekerden steeds meer worden ondergebracht bij
buitenlandse verzekeraars.

Wat gaat DNB doen als het de kwaliteit onvoldoende blijkt?

Indien uit het onderzoek blijkt dat de risicobeheersing sectorbreed onvoldoende effectief is, zal DNB in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) nadere guidance geven of ander
instrumentarium inzetten om de sector aan te zetten tot verbetering.

Wat gebeurt er nu al?

De sector heeft de afgelopen jaren al verschillende activiteiten op dit terrein heeft ondernomen. Zo heeft het Verbond van Verzekeraars afgelopen december een position paper uitgebracht om een
duurzame volmachtketen te bewerkstelligen. Tevens is al eerder het Accountantsprotocol Werkprogramma Risicobeheersing Volmachten geïntroduceerd als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst tussen de gevolmachtigd agent en volmachtgever.

Wat kunnen wij doen?

Wij delen graag onze bevindingen. In de uitbestedingsanalyses die wij uitvoeren zien wat dat er zeker ruimte is voor verbetering. Wij zien ook grote raakvlakken met onze assurance trajecten voor uitbesteding in het algemeen. Graag delen wij onze bevindingen met verantwoordelijke managers en Risico Managers en helpen zo verzekeraars bij het verbeteren van hun kwaliteit van uitbesteding in het Volmachtkanaal.

Neem gerust contact op voor een afspraak! Wij bieden een gratis Quick Scan aan op uitbestedingsrelaties met Volmachten

Via deze link is de Good Practice te vinden

Ervaring uit de praktijk

Onze klanten aan het woord

Daar waar aanvankelijk wat scepsis was, is het ISAE-raamwerk nu breed gedragen binnen de afdeling en zijn wij aantoonbaar ‘in control’.

Richard de Groot

Directeur, Vermogensbeheer ABN AMRO

In zeer korte tijd zijn we met Into Control in staat geweest om het aantal controls in ons risico beheersingsraamwerk met 75% te reduceren en daarbij de effectiviteit zelfs nog te vergroten.

Philippe Wits

CEO, a.s.r. Leven

Door het ISAE framework dat Into Control samen met onze mensen ontwikkelde hebben we onze KPI's beter inzichtelijk en is het besturen van de organisatie gemakkelijker geworden.

Dirk Klok

Directeur Business Development, Lindorff

Contact

Savannahweg 17
3542 AW Utrecht
Netherlands

Phone: +31(0)30 2383461
Mail: info@intocontrol.nl

Bekijk onze privacy statement